L’estudi i la conservació dels teixits de seda, molts d’ells dedicats a la indumentària tradicional valenciana, (1) són temes que fins fa poc es trobaven molt arraconats. Degut a les escasses mesures de conservació d’aquestes peces i al poc interés per investigar-les, ha desembocat en la desaparició de moltes d’elles, sobre tot les provinents del segle XVIII. Inclús actualment encara cal incidir en la importància d’aquestes qüestions.

La conservació és una tasca de tots i el primer pas abans de realitzar una investigació. A continuació trobareu unes recomanacions bàsiques per a la conservació dels teixits de seda.

Respecte al recipient: ha d’estar net, sec i lleugerament ventilat per evitar plagues i fongs; tenir una temperatura constant per previndre el trencament de filaments; (2) i reduir la presa de llum contínua, sobre tot solar, ja que deteriora el tint. A més, cal revisar el seu estat cada cert temps. Respecte a la posició ideal: és aconsellable dipositar-los plans o enrotllats a un cilindre i sense amuntonar-los per evitar arrugues i sécs. Si ens vem obligats a plegar-los o amuntonar-los hem de ficar els més pesats baix i separar-los amb una tela de cotó sense tintar. En el cas dels teixits confeccionats cal penjar-los amb una perxa encoixinada i enfundar-los; o depositar-los en pla i omplir-los per evitar les nomenades arrugues.

La investigació dels teixits de seda valencians ens ajuda a descobrir el nostre passat i entendre millor el nostre present. Especialment la ciutat de València es coneguda per la elaboració de teixits de seda, tant en el procés de teixir com en els processos de filar, tòrcer, debanar i tintar, necessaris per a l’obtenció del fil de seda. El barri de Velluters, la Llotja de la Seda, els telers, les antigues fàbriques com la de Vinalesa i la nostra horta són alguns exemples del nostre legat seder.

Per últim, cal recalcar que mantenir unes pautes bàsiques de conservació no és tan costós com pensem i a més estem ajudant a les futures investigacions.

 

(1) Denominació que comprèn moltes tipologies diferents.
(2) Normalment la seda es troba junt a metalls com l’or o la plata, els quals reaccionen a les temperatures de manera distinta provocant el trencament dels filaments. És recomanable la temperatura de 21º.
Previous post

Els colors de Torrent fets Muixeranga per Sergio Esteve

Next post

Desencuentro entre Antigüedades Me Encanta y la Junta Central Fallera